Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Domperidon – omezení použití

Vyjádření Evropské lékové agentury (EMA)

Farmakovigilační výbor (PRAC) doporučil změny v používání léčivých přípravků obsahujících domperidon na léčbu nevolnosti a zvracení včetně omezení dávky a délky léčby.

Farmakovigilační výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) dokončil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících domperidon a doporučil změny v jejich používání na území Evropské Unie. Tyto změny se týkají omezení indikací pouze na zmírnění nevolnosti a zvracení, snížení dávkování a úpravy dávky v závislosti na hmotnosti pacienta, pokud je přípravek používán u dětí. Snížení doporučené dávky a omezení doby používání je považováno za klíčové pro omezení rizik.

Léčivé přípravky obsahující domperidon jsou registrovány národní procedurou v jednotlivých státech EU pro léčbu nevolnosti a zvracení z různých příčin (v některých členských státech je domperidon registrován i pro použití u dětí, v ČR pro děti od 12 let), ale také pro terapii komplexu dyspeptických potíží, jako je nadýmání, pálení žáhy, pocit plnosti atp.

Přehodnocení přínosů a rizik domperidonu bylo provedeno na základě žádosti Belgické lékové agentury kvůli kardiogenním nežádoucím účinkům. V roce 1985 byla právě kvůli těmto nežádoucím účinkům stažena z trhu jeho injekční forma. Závažné nežádoucí účinky na srdce, včetně prodloužení QT intervalu a vzniku artymií, byly již dříve v EMA hodnoceny Pracovní skupinou pro farmakovigilanci (PhVWP). V roce 2011 PhVWP doporučila, aby u přípravků s obsahem domperidonu byly informace o přípravku (SPC/PIL) doplněny o upozornění na možné riziko nežádoucích účinků na srdce a aby u pacientů s určitými kardiálními potížemi byl domperidon používán s opatrností.

Výskyt kardiogenních nežádoucích účinků u pacientů užívajících domperidon však dále pokračoval, a proto byl PRAC následně požádán o přehodnocení, zda přínosy používání domperidonu ve schválených indikacích stále převyšují nad riziky, a zda by jeho registrace v rámci EU měla být zachována nebo změněna.

PRAC doporučil ponechání léčiv s obsahem domperidonu na trhu pro používání k mírnění nevolnosti a zvracení, nicméně doporučil snížit dávkování na 10 mg 3x denně per os pro dospělé a adolescenty vážící více než 35 kg. Těmto pacientům mohou být alternativně podávány čípky o obsahu 30 mg účinné látky 2x denně. Pokud je léčivý přípravek registrován pro použití u dětí a dospívajících vážících 35 kg a méně, má se podávat perorálně v dávce 0,25 mg/ kg hmotnosti maximálně 3x denně. Léčba by neměla přesahovat dobu jednoho týdne.

 

Domperidon je lék na nevolnost, nikoli na zvýšení kojení

Domperidon nemá být nadále registrován k léčbě jiných obtíží, než je nauzea a zvracení (jako je nadýmání, pálení žáhy, pocit plnosti a bolesti v epigastriu). Nesmí být podáván pacientům se středně závažnou nebo závažnou jaterní nedostatečností, pacientům s prokázanou poruchou srdeční vodivosti nebo srdeční arytmií, nebo těm, u kterých je zvýšené riziko vzniku těchto obtíží. Navíc nesmí být používán v kombinaci s léčivými látkami, které mají podobný vliv na srdeční činnost, nebo snižují odbourávání domperidonu, čímž zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků. Informace o přípravku mají být upraveny v souladu s výše uvedenými doporučeními. Léčivé přípravky k perorálnímu použití obsahující dávku 20 mg a čípky s obsahem 10 nebo 60 mg nejsou dále doporučeny pro používání a měly by být staženy z trhu, stejně jako léky obsahující domperidon s cinnarizinem (antihistaminikum), pokud jsou taktéž dostupné.

V České republice je v současné době dostupný pouze přípravek Motilium ve formě tablet po 10 mg. Jiné lékové formy a síly, ani kombinace s cinnarizinem nejsou v ČR registrovány. Doporučení výboru PRAC vyplývá z pečlivého hodnocení všech dostupných údajů týkajících se účinnosti a bezpečnosti domperidonu, včetně publikovaných studií a přehledů, experimentálních dat, hlášení nežádoucích účinků, postmarketingových studií a dalších zdrojů informací.

Užívání domperidonu je prokazatelně spojeno s mírným zvýšením rizika potenciálně život ohrožujícího působení na srdce. To bylo zaznamenáno obzvláště u pacientů starších 60 let, jejichž celková denní dávka léčiva byla vyšší než 30 mg, nebo u pacientů s konkomitantní léčbou, která měla podobné nežádoucí účinky na srdce, nebo snižovala odbourávání domperidonu v těle.

Ačkoli je domperidon používán již řadu let, údaje dokazující jeho účinnost u dětí a také u lékové formy čípků jsou stále omezené a v tomto ohledu musí být provedeny další studie.

Doporučení výboru PRAC bude následně předáno Koordinační skupině pro MRP a DCP (CMDh) k posouzení na jednání 22.- 24. dubna 2014.

 

Další informace o léku

Domperidon účinkuje pomocí blokády dopaminových receptorů, které se nachází ve střevě a v určitých oblastech mozku. K antiemetickému působení dochází nejspíše kombinací periferního i centrálního účinku.

Jedním z nežádoucích účinků domperidonu je zvýšené uvolňování prolaktinu z hypofýzy, což může působit poruchy prsů, menstruace či tvorby mléka. Domperidon bývá někdy požadován kojícími ženami ke zvýšení laktace, což ale není jeho schválená indikace. Neexistuje dostatek údajů, které by dokládaly účinnost a bezpečnost takovéhoto používání.

Informace o používání domperidonu off-label ke zvýšení laktace

Léčivé přípravky obsahující domperidon jsou registrovány ve většině států EU národní procedurou už od sedmdesátých let minulého století a jsou běžně dostupné buď jako volně prodejné, nebo vázané na lékařský recept. Vyrábějí se ve formě tablet, perorálních suspenzí nebo čípků. V některých členských státech existuje kombinovaný léčivý přípravek s cinnarizinem (antihistaminikum) pro prevenci kinetóz.

V České republice jsou s obsahem domperidonu registrovány léčivé přípravky Motilium a Oroperidys 10 mg, na trhu je dostupný pouze přípravek Motilium, ve formě tablet po 10 mg.

 

SÚKL upozorňuje na rizika

SÚKL upozorňuje, že domperidon nebyl nikdy schválen pro používání ke zvýšení laktace, protože neexistuje dostatek údajů, které by dokládaly schválení takovéto indikace. Není známa vhodná dávka pro takovou indikaci, není dostatečně ověřena ani účinnost, ani bezpečnost, a to jak pro matku, tak pro kojené dítě. Z těchto důvodů se kojícím ženám nedoporučuje domperidon užívat.

Standardním postupem u žen, které nemají dostatečnou tvorbu mléka, je zhodnocení stavu odborníkem (lékař, sestra, laktační poradce) a poradenství o správné technice kojení, o technikách, jak zvýšit tvorbu mateřského mléka, event. dalších faktorech, které mohou nedostatečnou tvorbu mléka ovlivňovat.  Účinnost poradenství je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení, než podávání léků stimulujících tvorbu prolaktinu. Laktační poradenství neovlivňuje farmakologicky organismus matky a dítěte, proto by mělo být první volbou.

Ve velmi omezených indikovaných případech (indukce laktace, relaktace, zvýšení produkce mateřského mléka u matek předčasně narozených a nemocných dětí), kde se skutečně nedaří žádným běžným způsobem tvorbu mléka adekvátně zvýšit, může lékař na základě odborného uvážení stavu doporučit krátkodobé podávání domperidonu off-label. V takovém případě je však lékař odpovědný za léčbu a musí ženu předem informovat o tom, že se jedná o nestandardní postup a vysvětlit jí očekávané přínosy a možná rizika. Podávání domperidonu kvůli zvýšení tvorby mléka kýmkoli jiným než odborným lékařem (neonatologem), který garantuje nestandardní léčbu, může být rizikem jak pro ženu, tak pro kojené dítě.

 

Související články

Domperidon – zahájeno celoevropské přehodnocení, 11.03.2013
Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem domperidonu. Tyto přípravky jsou používány k léčbě dyspeptických potíží, jako je nauzea, zvracení…