Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Jedinečné antivirové vlastnosti mateřského mléka

Článek publikovaný v Pediatrics Conzelmann et al 1 zkoumal, zda pasterizace mateřského mléka, tj. zahřívání na 62,5 °C po dobu 30 minut, může inaktivovat koronavirus 2 (SARS-CoV-2). V laboratoři autoři „obohatili“ 5 jednotlivých vzorků mléka žen s 5 různými izoláty SARS-CoV-2, provedli Holderovu pasterizaci (do 63 ° C) a poté vyhodnotili cytopatický efekt. Pasterizace inaktivovala SARS-CoV-2 a navíc vedla k pokles virového titru o 40,9 % až 92,8 % v mateřském mléce ve srovnání s kontrolním médiem, což potvrzuje jedinečné antivirové vlastnosti mateřského mléka.

Tato důležitá studie přispívá k omezeným důkazům o tom, že pasterizované mateřské mléko je bezpečné, 2 ale zároveň zničí vše, co čerstvé mateřské mléko obsahuje včetně imunologicky kompetentních látek a živých buněk. 3 

Rozhodně by to nemělo vést zdravotníky a rodiče k žádnému z několika nepodložených závěrů:

(1) že bude infikováno mateřské mléko matky, která má infekci SARS-CoV-2,

(2) že její mateřské mléko musí být odsáváno a podáno dítěti, nebo

(3) že její mléko by mělo být před krmením pasterizováno. 

 

Předběžné laboratorní a klinické zprávy podporují bezpečnost kojení, pokud je matka infikovaná SARS-CoV-2 schopná se starat o své dítě. 4 – 7

Když je příliš nemocná na to, aby mohla přímo krmit, nebo její předčasně narozené dítě se nemůže přímo kojit, je upřednostňováno odsávání mléka a jeho podávání.  4 – 7 Tato doporučení náležitě uznávají mimořádné zdravotní přínosy krmení mateřským mlékem. 8 – 10

 

Ve skutečnosti z předběžných důkazů z laboratoře 11 a klinických studií 12 , 13 vyplývá, že

(1) je nepravděpodobné, že by SARS-CoV-2 infikoval mateřské mléko, a

(2) jakékoli částice detekované v MM pravděpodobně nejsou infekční. 

 

Aby mohl SARS-CoV-2 vstoupit a infikovat buňky, musí proběhnout 2 procesy. SARS-CoV-2 se musí vázat na hostitelské buňky prostřednictvím receptoru angiotenzin konvertujícího enzymu 2 (ACE2) a vstup do buňky musí být usnadněn proteázami hostitelských buněk TMPRSS2, CTSB nebo CTSL. Pro zkoumání citlivosti MM na SARS-CoV-2, Goad et al. 11  zkoumali, zda luminální epiteliální buňky mléčné žlázy (ve kterých se vyrábí mléko) exprimují ACE2, TMPRSS2 a CTSB a / nebo CTSL. Pouze 5 % buněk mléčné žlázy exprimovalo ACE2 a žádná z buněk neexprimovala ACE2 buď s TMPRRS2, nebo CTSB a / nebo CTSL, což by bylo nezbytné dvojité odblokování potřebné pro vstup virových buněk. Autoři dospěli k závěru, že v zásadě neexistuje riziko vertikálního přenosu SARS-CoV-2 na kojence kojením z infikované matky, protože virus nemůže proniknout do „mlékárenské mašinérie tvorby mateřského mléka“ prsu.

Klinické potvrzení této laboratorní hypotézy je významné, protože na počátku pandemie byly dyády matky a dítě při narození odděleny a krmení mateřským mlékem nebylo povoleno. Nedávno však Chambers et al 14 analyzovali 64 vzorků lidského mléka od 18 žen infikovaných SARS-CoV-2, z nichž kromě 1 byly všechny nemocné, a to před i po pozitivním výsledku testu. Pouze 1 vzorek ze 64 měl detekovatelnou SARS-CoV-2 RNA reverzní transkripčně-polymerázovou řetězovou reakcí. Tento vzorek, stejně jako podmnožina 26 vzorků od 9 žen, byly testovány na schopnost replikace zavedenými kultivačními metodami a všechny výsledky byly negativní. 14 Z toho vyplývá, důležité je, že detekce částic se nerovná infekčnosti a podporuje předběžné závěry podle Goad kol 11

V komplexním přehledu Světová zdravotnická organizace uvedla, že ze 46 žen s koronavirovou nemocí 2019 (COVID-19), jejichž mléko bylo testováno, bylo 43 výsledků negativních a u 3 byly částice detekovány reverzní transkripcí-polymerázovou řetězovou reakcí; 1 ze 3 kojenců měl pozitivní test na SARS-CoV-2, ale postupy krmení kojenců nebyly hlášeny. 5 

Nedávná kazuistika předčasně narozeného novorozence (32 týdnů, 1614 g) neúmyslně krmeného MM pozitivním na SARS-CoV-2, který nebyl nakažen, naznačuje, že lidské mléko není infekční ani pro předčasně narozené děti. 12 V retrospektivní průřezové studii u 45 kojenců narozených matkám pozitivním na COVID-19 se u žádného ze 7 předčasně narozených dětí, které byly kojeny nebo krmeny odstříkaným mateřským mlékem se nevyskytly příznaky infekce. 13 Abychom to shrnuli, předběžné důkazy ukazují, že mateřské mléko pravděpodobně nebude zdrojem infekce SARS-CoV-2 pro kojence, narozené v termínu nebo předčasně.

A konečně, ačkoli je pasterizace osvědčeným postupem pro zajištění bezpečnosti pasterizovaného mateřského mléka od dárce pro předčasně narozené děti, nejedná se o benigní zásah, pokud jde o jeho dopad na imunologicky kompetentní proteiny a další složky mateřského mléka 15, a neměla by být prováděna jako preventivní opatření. Ve většině studií autoři uvádějí, že Holderova pasterizace snížila sekreční imunoglobulin A15 To by mohlo ohrozit ochranný účinek sekrečního imunoglobulinu A namířeného proti SARS-CoV-2, který byl zjištěn v mléce matek, které mají COVID-19. 16 , 17

Zdroj: pediatrics.aappublications.org