Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Kontakt kůže na kůži a spotřeba vlastního mléka matky u předčasně narozených dětí

Bylo prokázáno, že vlastní mateřské mléko (MOM) zlepšuje výsledky neurovývoje a snižuje rizika komorbidit. Pro předčasně narozené děti se doporučuje krmení mateřským mlékem, nejlépe mlékem vlastní matky před dárcovským mlékem (DMM). Mléko matky, která porodila předčasně, obsahuje více bílkovin, tuků, volných aminokyselin a sodíku ve srovnání s DMM, které je většinou od matek, které porodily v termínu a je různého stáří. Mléko z banky má nižší ochranné imunologické složky díky pasterizaci.

Kontakt kůže na kůži (SSC) má příznivé účinky včetně snížení skóre bolesti u dětí při různých procedurách, snižuje reakci matky na stres a zlepšuje vazbu matky a dítěte. Ačkoli literatura naznačuje, že SSC může zvýšit produkci MOM, jen málo studií zkoumalo přímou korelaci mezi SSC a spotřebou MOM.

Materiály/Metody: Toto byla prospektivní observační studie pro předčasně narozené děti narozené do 34 týdnů gestačního věku přijaté na NICU III typu v období 11/2019-12/2020. Dokumentace SSC byla retrospektivně přezkoumána z hlediska proveditelnosti v elektronickém lékařském záznamu (EMR). Dyády matka/dítě sledovaly objem odsátého mateřského mléka a sezení SSC. Během prvních 28 dnů života byly denně sledovány objemy odsátého mateřského mléka, enterální krmení a trvání a frekvence SSC spolu s plánem krmení při propuštění. Demografické, perinatální a podrobné údaje o krmení byly také shromážděny z dokumentace. Byla provedena Spearmanova korelace a Mann-Whitney U test.

Výsledek: Sledováno bylo 29 párů matka/dítě s porodním gestačním věkem 30 ± 3,2 týdne, porodní hmotností 1406 ± 524 gramů a věkem matky 31,5 ± 6,4 let. Prokázala se korelace mezi denní dobou SSC a množstvím odsátého MOM (rho = 0,198, p = 0,020). Průměrný denní objem požitého MOM byl vyšší ve dnech, kdy byla provedena SSC, než když SSC nebyla provedena (160 [IQR=79-224] vs. 125 [IQR=5-216] ml, p=0,001).

Děti, které šly domů s exkluzivní MOM dietou, měly během pobytu v nemocnici výrazně delší dobu SSC než děti, které šly domů s umělou nebo smíšenou stravou (732 [IQR=393-985] oproti 465 [IQR=30-600] minut, p=0,019).

Závěry: SSC bylo spojeno s vyšší produkcí a spotřebou MOM v nemocnici a po propuštění. Zlepšení praxe SSC může zvýšit přínos MOM pro zdraví předčasně narozených dětí.

Zdroj: www.bfmed.org

 

V posledních desetiletích se u předčasně narozených dětí výrazně zvýšil počet krmení mateřským mlékem, ale variabilita mezi NICU a zeměmi je obrovská a zahrnuje prostor pro systematické zlepšování.

Časné zahájení odstříkávání do 1 hodiny po porodu, dosažení objemu 500 ml odsátého mateřského mléka za den do 14. dne po porodu je silným indikátorem krmení MOM při propuštění u novorozenců <1500 g (OR 9,7, CI 3,9–24,4).

V evropských zemích včetně ČR přestává kojit před propuštěním nebo před šesti měsíci více matek s nižším vzděláním. Mezi evropskými zeměmi jsou běžné velké rozdíly v míře kojení předčasně narozených dětí při propuštění v šesti měsících.

Zkušenost s kojením u předchozího potomka má ochranný účinek na kojení na JIP: Matky, které nekojily předchozí děti, mají 5,6krát vyšší šanci ukončit výlučné kojení před propuštěním než matky s alespoň čtyřměsíčními zkušenostmi s kojením. Podpora matčina partnera při dodávání mateřského mléka podporuje krmení MOM. Lussier MM, Tosi L., Brownell EA Predictors of Mother’s Own Milk Feeding at Discharge in Preterm Infants.

Míry krmení MOM lze zvýšit pravidelným hodnocením kvality a prováděním politiky. Následující kontrolní seznam může podporovat hodnocení strategie:

 

  • Je krmení MOM při propuštění výstupní parametr?
  • Je umožněn skin ti skin kontakt na porodním sále?
  • Je skin-to-skin kontakt (kangaroo péče) na JIP možná během prvních dnů života, zejména v prvním týdnu života?
  • Zahájí se odstříkání mateřského mléka do 1 hodin po porodu?
  • Dostávají rodiče informace o kojení/odsávání mateřského mléka před porodem?
  • Diskutuje se denně o množství odsátého mateřského mléka?
  • Jsou k dispozici cílené intervence pro ohrožené děti, například po operaci břicha nebo do 28 týdnů gestace?
  • Jsou k dispozici cílené intervence pro ohrožené matky, které kouří nebo mají těhotenskou cukrovku?
  • Jsou k dispozici cílené intervence pro matky, které nedosahují 500 ml odsátého mateřského mléka za den 14. den po porodu?