Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Zprávy skupiny Národní komise kojení při Ministerstvu zdravotnictví ČR – skupina pro Kodex WHO

Národní komise pro kojení připravuje návrhy strategií na podporu kojení, iniciuje a koordinuje jednání a spolupráci Ministerstva zdravotnictví, MPSV, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven a odborných společnosti sdružených v ČLS JEP. Komise zpracovává potřebné výstupy, definované standardy a metodiky týkající se podpory kojení a výživy malých dětí v souladu s poznatky lékařské vědy a programy WHO, především s principy Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) a závazky s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka.

Nejnovější informace o předpisech ČR pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu byly zveřejněny na webu kojeni.cz.

Nová Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Vyhláška nabyla účinnosti 6. března 2021.

České zákony jsou teoreticky vylepšením, protože jsou poněkud přísnější pokud jde o to, co mohou společnosti udělat pro propagaci svých produktů, zejména s ohledem na kojenecká mléka prodávaná jako potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 

Počáteční a pokračovací kojenecká mléka a kojenecká mléka prodávaná jako potraviny pro zvláštní lékařské účely

Akty v přenesené pravomoci EU

Předpisy upravující složení a uvádění kojeneckých mlék na trh se změnily 22. února 2020, kdy vstoupila v platnost zachovaná směrnice EU o potravinách pro specifické skupiny (FSG) (609/2013).

Směrnice obsahuje akty v přenesené pravomoci. Nařízení EU v přenesené pravomoci 2016/127 se  týká počáteční a pokračovací kojenecké výživy (kromě těch, které jsou vyrobeny z proteinových hydrolyzátů, viz níže). Nařízení EU v přenesené pravomoci 2016/128 se vztahuje na kojenecká mléka uváděná na trh jako potraviny pro zvláštní lékařské účely (FSMP). Je třeba doplnit, že Evropská komise vydala další pokyny k klasifikace FSMP v roce 2017 (2017 / C 401/01), která jasně uvádí, že tyto potraviny by měly být používány pod lékařským dohledem.

ČR přijala tato nařízení, takže počáteční a pokračovací kojenecká výživa a kojenecká mléka uváděná na trh jako potraviny pro zvláštní lékařské účely (FSMP) vyrobená od 22. února 2020 musí vyhovovat novým předpisům. Jedinou výjimkou je počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z proteinových hydrolyzátů, na které se vztahuje směrnice 2006/141 / ES . Na tyto produkty se nařízení v přenesené pravomoci 2016/127 bude vztahovat až od 22. února 2022.

 

Pokračovací mléka

Pokračovací kojenecká výživa vyrobená od 22. února 2020 musí vyhovovat novému předpisu. Pravděpodobně bude pokračovací mléčná výživa dostupná v obchodech do vyprodání zbývajících zásob.

 

Klíčové změny v nových předpisech:

 • Snížení horní hranice bílkovin
 • Zvýšení spodní hranice pro kyselinu linolovou
 • Maximální limit pro obsah kyseliny alfa-linolenové
 • Povinné přidání kyseliny dokosahexaenové (DHA)
 • Některé drobné změny horní a dolní hranice mikroživin
 • Termín kyselina listová bude nahrazen termínem folát
 • Označování, prezentace a marketing musí jasně rozlišovat mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, zejména s ohledem na použitý text, obrázky, barvy a vyhnout se záměně mezi nimi.
 • Vizuální rozdíl mezi obalem počáteční a pokračovací kojenecké výživy patřící do stejné značky. Současná praxe téměř identických barev, textů a obrázků na obalu by měl skončit.

 

Batolecí mléka určená pro děti starší jednoho roku

Je třeba poznamenat, že neexistují žádné předpisy pro mléka prodávaná dětem starším 12 měsíců (výrobci označují jako „mléka pro batolata“) a pro potraviny podávané před 6 měsícem věku dítěte, přestože to rezoluce WHO 69.9 požaduje.

 

Současná situace v ČR

Vládní monitorování a prosazování však stále chybí. Pokyny k novým nařízením musí ministerstvo zdravotnictví ještě vydat, jakmile budou k dispozici, dáme vám vědět.

 

Odůvodnění opírající se o české právo

Zákony ČR o složení a uvádění na trh počáteční, pokračovací kojenecké výživy a kojeneckého mléka prodávané jako potraviny pro zvláštní lékařské účely mají za cíl zajistit, aby:

 • Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy uspokojuje nutriční požadavky kojenců na dobré zdraví, jak je stanoveno obecně přijímanými vědeckými údaji.
 • Označení umožňuje správné používání těchto výrobků a podporuje a chrání kojení.
 • Pravidla složení, označování a reklamy jsou v souladu se zásadami a cíli Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, dále Kodex WHO
 • Informace poskytované o výživě kojenců nebrání podpoře kojení.  

Mezi další hlavní ustanovení patří:

 • Žádný produkt kromě počáteční kojenecké výživy nesmí být uváděn na trh nebo jinak prezentován jako vhodný pro uspokojení výživových požadavků normálních a zdravých kojenců během prvních měsíců života až do zavedení doplňkového krmení.
 • Tyto výrobky nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, které by ohrozilo zdraví kojenců a malých dětí.
 • Existují limity na hodnoty jednotlivých reziduí pesticidů, které mohou být přítomny, a specifické horní limity pro vysoce toxické pesticidy.
 • Pro označování existují povinné a nepovinné údaje.
 • Jsou stanoveny požadavky na označování výrobků, které se vztahuje na prezentaci a reklamu.
 • Existují omezení týkající se výživových a zdravotních tvrzení, která lze učinit v souvislosti s počáteční kojeneckou výživou a kojeneckými mléky uváděnými na trh jako potraviny pro zvláštní lékařské účely (ale nikoli s pokračovací kojeneckou výživou).
 • Označování, prezentace a reklama pokračovací kojenecké výživy a kojeneckých mlék uváděných na trh jako potraviny pro zvláštní lékařské účely by měly zabránit riziku záměny mezi těmito třemi typy výrobků ze strany spotřebitele.
 • Reklama na počáteční i pokračovací kojeneckou výživu by měla být omezena/zakázána.

 

Kdo je odpovědný za porušení předpisů

Za řešení porušení předpisů a příslušného Kodexu WHO jsou odpovědní úředníci na ministerstvu zdravotnictví, Česká agentura pro standardizaci norem, Úřad pro reklamu. Například v UK je to Advertising Standards Authority (ASA) britský nezávislý regulátor reklamy, který zajišťuje, aby se reklamy na britských médiích držely pravidel inzerce a úzce spolupracuje s místními úřady na vyšetřování stížností. Má také pravidla týkající se reklamy produktů do televizních programů, které nemohou být zařazeny, kam spadá jak počáteční, tak pokračovací kojenecká výživa a společnosti mohou být za porušení pravidel pokutovány. Skupina Baby milk action v UK sleduje porušování Kodexu WHO.

V praxi v ČR však nedochází k žádnému monitorování ani vymáhání právních předpisů a společnosti nejsou stíhány za porušení zákona; viz zpráva o stavu implementace kódu UNICEF / WHO / IBFAN 2020 .

Rezoluce WHA 69.9 chrání exkluzivní kojení během prvních 6 měsíců života a jejím cílem je skončit nevhodnou reklamu, která

 • propaguje příkrmy jako vhodnou stravu pro kojence mladší 6 měsíců věku;
 • propaguje láhve a dudlíky jako způsob krmení pevné stravy;
 • ukazuje příkrmy jako rovnocennou, nadřazenou nebo dobrou náhradu mateřského mléka
 • vytváří křížovou propagaci kojenecké výživy.

 

BFAN-ICDC informační leták (PDF ke stažení)

 

Přečtěte si související články