Odpověď proMotilium

SÚKL upozorňuje, že domperidon nebyl nikdy schválen pro používání ke zvýšení laktace, protože neexistuje dostatek údajů, které by dokládaly schválení takovéto indikace. Není známa vhodná dávka pro takovou indikaci, není dostatečně ověřena ani účinnost, ani bezpečnost, a to jak pro matku, tak pro kojené dítě. Z těchto důvodů se kojícím ženám nedoporučuje domperidon užívat.
Standardním postupem u žen, které nemají dostatečnou tvorbu mléka, je zhodnocení stavu odborníkem (lékař, sestra, laktační poradce) a poradenství o správné technice kojení, o technikách, jak zvýšit tvorbu mateřského mléka, event. dalších faktorech, které mohou nedostatečnou tvorbu mléka ovlivňovat. Účinnost poradenství je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení, než podávání léků stimulujících tvorbu prolaktinu. Laktační poradenství neovlivňuje farmakologicky organismus matky a dítěte, proto by mělo být první volbou.
Ve velmi omezených indikovaných případech (indukce laktace, rrlaktace, zvýšení produkce mateřského mléka u matek předčasně narozených a nemocných dětí), kde se skutečně nedaří žádným běžným způsobem tvorbu mléka adekvátně zvýšit, může lékař na základě odborného uvážení stavu doporučit krátkodobé podávání domperidonu offlabel.
V takovém případě je však lékař odpovědný za léčbu a musí ženu předem informovat o tom, že se jedná o nestandardní postup a vysvětlit jí očekávané přínosy a možná rizika. Podávání domperidonu kvůli zvýšení tvorby mléka kýmkoli jiným než odborným lékařem (neonatologem), který garantuje nestandardní léčbu, může být rizikem jak pro ženu, tak pro kojené dítě.
V současné době probíhá celoevropské přehodnocení přínosů a rizik léčby domperidonem z důvodu rizika nežádoucích účinků postihujících srdce, především prodloužení QT intervalu (změna elektrické aktivity v srdci) a arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu), viz:
http://www.sukl.cz/domperidon-zahajeno-celoevropske-prehodnoceni.