Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyOdborné články

Ochrana, propagace kojení v Evropě: Akční plán

Akční plán byl poprvé představen na Konferenci o propagaci kojení v Evropě 18.června 2004 na Dublinském hradě, v Irsku. Třebaže vycházel z pečlivé analýzy situace, ze souboru účinných opatření, z řady národních a regionálních zkušeností a z názorů stovky jednotlivců a skupin, které se věnují ochraně, propagaci a podpoře kojení v celé Evropě, byl tento dokument stále jen výsledkem “teoretické” práce. V době, kdy byl Akční plán představen, nikdo nevěděl, zda by mohl být užitečným modelem národního a regionálního plánování.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli žádat o druhý projekt s cílem testovat účinnost Akčního plánu. Projekt byl schválen Evropskou komisí a začal v květnu 2005 v 8 zemích (regionech): Belgie, Dánsko, Francie (Rhône-Alpes), Irsko a Itálie (Toskánsko), Lotyšsko, Lucembursko a Polsko (Lublin).

Některé z těchto zemí už mají politiku či plán pro ochranu, propagaci a podporu kojení, jiné však musí začít od začátku. Některé zaváděly aktivity už roky, jiné zaostávají, což vyplývá z velkých rozdílů v odhadovaných podílech kojených dětí (iniciace kojení a délka kojení). Všechny země zamýšlí vytvořit či revidovat svou politiku a plány, aby zvýšily efektivitu opatření, zvýšily podíly kojených dětí a aby se zlepšily zkušenosti matek s kojením.

Zavádění projektu se v různých státech a regionech setkalo s obtížemi různého původu, jak uvádíme ve zprávě. Došlo k urychlení pokroku ve všech zúčastněných státech (oblastech), ne vždy ale požadovaným tempem a s očekávanými výsledky. Ve všech státech a oblastech se Akční plán ukázal jako účinný nástroj pro hodnocení situace a vytváření či revize plánů, nebo pro koordinaci aktivit různých úrovní zdravotnických a sociálních služeb.

Na základě zkušeností, získaných během projektu, byl Akční plán aktualizován a revidován. Obsah původního Akčního plánu je považován za solidní a revidovaný. Akční plán se od něj podstatně neliší. Způsob uspořádání textu byl však změněn, aby bylo usnadněno používání Akčního plánu jako nástroje pro plánování, a to hlavně pro dvě skupiny uživatelů:

 • Politiky a zákonodárce, kteří nemusí být nutně zběhlí v kojení či se účastnit tvorby či revize akčních plánů, kteří jsou nicméně důležití pro svůj vliv a potřebují se v krátkosti seznámit s principy Akčního plánu.
 • Odborníky, kteří se účastní přímo vytváření či revize akčních plánů a kteří potřebují praktické pokyny pro různé kroky plánovacího procesu.

Změny v pořadí kapitol, změněné kapitoly a přidané části nového textu:

 • Původní dokument se odvolává na dokumenty, s nimiž nebyli všichni seznámeni. Tyto dokumenty jsou nyní uvedeny v několika dodatcích.
 • Byla přidána část “Jaké problémy byly zjištěny při aplikaci Akčního plánu v rámci projektu?”
 • Přehled současné situace byl aktualizován pomocí výsledků, získaných z dotazníků, použitých v předešlém přehledu situace.
 •  V části, týkající se určujících faktorů kojení a souhrnu opatření, byly provedeny jen malé aktualizace údajů.
 • Do textu byly začleněny a přidány citace relevantních dokumentů, týkajících se výživy kojenců a malých dětí, vydaných po roce 2004.
 • Hlavní text Akčního plánu začíná pokyny, jak provádět analýzu situace. Za tímto účelem byl do dodatku přidán nástroj, odvozený z původního Akčního plánu a používaný v pilotním projektu.
 • Část, týkající se politiky, plánování, managementu a financování, se sestává z odstavců o vytváření politiky (s modelovou situací v dodatku) a uveřejnění praktických pokynů (s citací standardních pokynů vytvořených při projektu).
 • Část, týkající se plánování, je rozšířena o nastavení priorit a definování cílů. Část, týkající se managementu a financování byla rozšířena a doplněna pokyny ohledně monitorování.
 • Termín “Informace, vzdělávání, komunikace” byl v textu nahrazen termínem “Komunikace pro behaviorální a sociální změny”, což lépe vystihuje cíle a aktivity, popisované tímto nadpisem.
 • Část, týkající se školení, ochrany, propagace a podpory kojení, zůstala více méně nezměněna – došlo pouze k malým jazykovým úpravám a aktualizacím v textu.
 • Všechny tabulky byly přesunuty až na konec textu, aby bylo usnadněno čtení textu. Seskupení tabulek usnadní jejich porovnávání.
 • Část, týkající se monitorování, byla aktualizována a vylepšena a tabulky této části byly vynechány s tím, že jejich obsah byl včleněn do tabulek pro jednotlivé činnosti.
 • Seznam autorů a recenzentů byl přesunut za aktualizovaný seznam citované literatury a za dodatky je uveden krátký rejstřík.

Akční plán na následujících stránkách se proto podstatně neliší od původního dokumentu, jelikož už ten vycházel z platných znalostí, praktik a zkušeností. Doufáme, že tato revize učiní z Akčního plánu více uživatelsky příjemný nástroj pro všechny, kdo chtějí zlepšit zdraví a výživu kojenců a malých dětí v Evropě.

Plné znění naleznete zde v příloze PDF.