Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Evropa potřebuje zlepšit řízení a koordinaci bank mateřského mléka

V Evropě se každý rok narodí předčasně přibližně 7,2 % dětí, tj. 360 000 kojenců, kteří potřebují přístup k mateřskému mléku. V ČR se předčasně narodí okolo 7 % dětí.

Banky mateřského mléka shromažďují, kontrolují, skladují a distribuují dárcovské mateřského mléko po celé EU. Dárcovství a distribuce mateřského mléka v těchto mléčných bankách přitom je na úrovni EU bez regulace, řízení nebo monitorování nabídky.

Tento velmi roztříštěný systém a nedostatek dohledu ohrožuje dostupnost mateřského mléka a tím i zdraví předčasně narozených dětí. To je v rozporu s Úmluvou OSN o právech dítěte, která vyžaduje, aby členské státy zajistily poskytování nezbytné lékařské pomoci a zdravotní péče pro všechny děti. Jinými slovy: EU potřebuje zlepšit řízení a koordinaci bank mateřského mléka.

 

Evropští tvůrce politik jsou vyzýváni, aby zajistili provedení jakékoli revize směrnice o tkáních a buňkách:

  1. Uznat mateřské mléko jako nejlepší volbu výživy pro nedonošené, nemocné a děti s nízkou porodní hmotností a zajištění bezpečného a dostatečného zásobování všech matek, které potřebují mléko pro své dítě. Mateřské mléko je první volbou. Pokud vlastní mateřské mléko není k dispozici, upřednostňuje se dárcovské mléko z banky mateřského mléka.
  2. Zahrnout akt v přenesené pravomoci týkající se dárcovského mateřského mléka, který má být vypracován v úzké spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami poskytovatelů péče o novorozence a ochránci bezpečnosti mateřského mléka.
  3. Zajistit spravedlivý přístup k bezpečnému dárcovskému mléku pro nedonošené, nemocné a děti s nízkou porodní hmotností jako klíčové téma legislativy a zohlednit praktické specifikace dárcovského mléka.
  4. Poskytovat uznání, podporu a regulaci bank mateřského mléka v Evropě.
  5. Zavázat se k účinným krokům, které reflektují potřebu celoevropského výzkumu a shromažďování údajů o dárcovství a používání mateřského mléka.