Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

WHO

Závěr z jednání 63.WHA

63. světové zdravotnické shromáždění
Agenda item 11.6 21 . května 2010

Výživa kojenců a malých dětí

63. světové zdravotnické shromáždění vzalo v úvahu zprávu o výživě kojenců a malých dětí;

Připomenulo rezoluce WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 and WHA54.2, WHA 55.25, WHA58.32, WHA59.21, WHA61.20 o výživě kojenců a malých dětí a o výživě HIV/AIDS a Pokyny výživového kodexu ohledně výživy a zdravotních otázek;

Uvědomuje si, že dosažení cílů Millennium Development Goals bude vyžadovat snížerní podvýživy matek a dětí;

Uvědomuje si, že celosvětová podvýživa se podílí na 11% celosvětového nárůstu onemocnění, má dlouhodobé následky pro zdraví, vývoj a slabší školní výsledky; že na celém světě je 186 miliónů dětí s nedostatečným růstem a 20 miliónů dětí každoročně trpí závažnou akutní podvýživou; a že rizikové faktory výživy (k nimž patří podváha, suboptimální kojení, deficience vitamínů a minerálů, zvláště vitamínu A, železa, jódu a zinku) jsou zodpovědné za 3,9 miliónů úmrtí (35% všech úmrtí) a 144 miliónů let života s různou mírou postižení (disability-adjusted life years) (33% celkových let života s různou mírou postižení ) u dětí mladších než 5 let;

Uvědomuje si, že země musí čelit narůstajícím zdravotnickým problémům, způsobených dvojnásobným nárůstem špatné výživy (jak podvýživy, tak obesity), která má negativní následky pro budoucí život;

Uvědomuje si, že 90% dětí s nedostatečným růstem žije v 36 zemích a že nejvíce ohroženy špatnou výživou jsou děti mladší než 2 roky;

Uznává, že propagace náhražek mateřského mléka a některých komerčních produktů pro kojence a malé děti brání optimální výživě kojenců a malých dětí;

Má na paměti výzvu vyplývající z pandemie HIV/AIDS a problémů při formulaci odpovídající politiky pro výživu kojenců a malých dětí a obává se, že výživové programy nesplňují výživové požadavky malých dětí, infikovaných HIV;

Obává se, že za stavů ohrožení, ke kterým často dochází v zemích, které nejsou na cestě k získání cíle 4 Millennium Development a k nimž patří situace způsobené vlivem klimatických změn, jsou špatnou výživou, nemocemi a smrtí ohroženy zejména kojenci a male děti;

Uvědomuje si, že národní plány připravenosti na stav ohrožení a mezinárodní reakce na stavy ohrožení ne vždy pokrývají ochranu, propagaci a podporu optimální výživy kojenců a malých dětí;

Vyjadřuje hluboké znepokojení nad přetrvávajícími zprávami o porušování mezinárodního Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka některými výrobci a distributory dětské výživy s propagací zaměřenou na matky a pracovníky ve zdravotnictví;

Vyjadřuje další znepokojení nad zprávami o neúčinnosti opatření, zejména dobrovolných opatření, které by měly zajišťovat dodržování mezinárodního Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka;

Je si vědoma, že nevhodné praktiky výživy a jejich následky jsou hlavními překážkami udržitelného socioekonomického vývoje a snížení chudoby;

Je znepokojena velkým počtem kojenců a malých dětí, které jsou nesprávně živeny a jejichž výživový status, růst, vývoj, zdraví a přežití je oslabeno;

Má na paměti, že zavádění Celosvětové strategie výživy kojenců a malých dětí a jeho operačních cílů vyžaduje silné politické závazky a ucelený přístup, včetně posílení zdravotnického systému a komunit se zvláštním důrazem na Iniciativu Baby-friendly Hospital a důsledné monitoprování účinnosti použitých opatření;

Uvědomuje si, že zlepšení praktik výlučného kojení, adekvátní a správně načasovaná komplementární výživa, spolu s pokračováním v kojení do dvou let věku či déle, může každoročně zachránit 1,5 miliónu dětí do věku 5 let.

Je si vědoma, že pro úspěšné rozšíření účinných, vědecky podložených, výživových opatření je třeba multisektoriální výživová politika;

Uznává potřebu ucelené národní politiky o výživě kojenců a malých dětí, která bude dobře začleněna do národních strategií výživy a přežití dětí;

Je přesvědčena, že nastal čas pro vlády, občanskou společnost a mezinárodní komunitu obnovit jejich závazky ohledně propagace optimální výživy kojenců a malých dětí a úzce při tom spolupracovat;

Je přesvědčena, že při zavádění účinné výživové politiky a rozšiřování opatření je nezbytné posílení národního dohledu nad výživou.

1. Naléhavě žádá členské státy:

 1. zlepšit politické závazky s cílem zabránit a snížit špatnou výživu ve všech jejích formách;
 2. posílit a urychlit udržitelné zavádění celosvětové strategie výživy kojenců a malých dětí s důrazem na cíle a principy Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka a zavádění Iniciativy Baby-friendly Hospital;
 3. vytvořit a/nebo posílit legislativu, regulační a/nebo účinná opatření kontroly marketingu náhražek mateřského mléka, aby byly dodrženy zásady Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka a následné rezoluce, přijaté WHA;
 4. ukončit nevhodnou propagaci výživy pro kojence a malé děti a zajistit, aby nebyla povolena výživová a zdravotní tvrzení o stravě pro kojence a malé děti, s výjimkou případů, které mají specifický účel, v souladu se standardy Výživového kodex u či národní politikou;
 5. vytvořit či shrnout současné rámce politiky se zaměřením na dvojnásobný nárůst špatné výživy a zahrnout do tohoto rámce i dětskou obezitu a bezpečnost dětské stravy a vyčlenit adekvátní lidské a finanční zdroje k zajištění jejího zavádění;
 6. rozšířit opatření ke zlepšení výživy kojenců a malých dětí, která budou zahrnovat ochranu, propagaci a podporu kojení a správně načasovanou, bezpečnou a adekvátní komplementární výživu; zavést opatření k prevenci a řešení závážných forem podvýživy, zaměřit se na deficience vitamínů a minerálů;
 7. zvážit a zavést, kde je vhodné, revidované principy a doporučení pro výživu dětí v kontextu HIV, vydané WHO v roce 2009 tak, aby mohly matky, infikované HIV, a jejich rodiny řešit dilema výživy kojence a zároveň zajistit ochranu, propagaci a podporu výlučného kojení a pokračování v kojení v celé populaci;
 8. zajistit, aby národní plány připravenosti na stav ohrožení a mezinárodní reakce na stavy ohrožení splňovaly vědecky podložené Operační pokyny pro pracovníky stavů ohrožení a manažery (Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers ) ohledně výživy kojenců a malých dětí, které budou zahrnovat ochranu, propagaci a podporu optimálního kojení a potřebu minimalizovat rizika umělé výživy tím, že jakékoliv požadovaníé náhražky matežřského mléka budou prodávány, distribuovány a používány podle striktních kritérií;
 9. začlenit strategie, uvedené v pododstavci 1(4) výše do uceleného systému zdravotnické péče o matku a dítě s cílem podpořit univerzální pokrytí a principy primární zdravotní péče, včetně posílení zdravotnického systému, jak bylo zdůrazněno v rezoluci 62.12;
 10. posílit monitorovací systémy a zlepšit používání a hlášení schválených indikátorů Millennium Development Goals za účelem sledování pokroku;
 11. zavést WHO růstové standardy jejich úplným začleněním do zdravotních programů pro děti;
 12. zavést opatření k prevenci špatné výživy, jak je specifikováno ve WHO strategii pro řešení závažné formy podvýživy na komunitní úrovni, hlavně zlepšit čistotu vody a hygienické praktiky k ochraně dětí před nakažlivými chorobami a infekcemi;

2. Vyzývá výrobce a distributory dětské výživy, aby zcela dodržovali na vlastní zodpovědnost Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka a následné rezoluce WHA;

3. Žádá generálního ředitele:

 1. o posílení vědecké báze o účinných a bezpečných, výživových opatřeních, které budou bojovat se zdravotními účinky dvojnásobného nárůstu špatné výživy a o popsání správných praktik jejich úspěšného zavádění;
 2. o sjednocení výživy ve všech zdravotních politikách a strategiích WHO a potvrzení přítomnosti základních výživových činností, včetně začlenění zrevidovaných principů a doporučení o výživě dětí v kontextu HIV, vydaných WHO v roce 2009, v kontextu reformy primární zdravotnické péče;
 3. o pokračování a posílení existujících mechanismů spolupráce s jinými agenturami Spojených národů a mezinárodními organizacemi, které se účastní procesu zajiš´tování zlepšení výživy, včetně jasné identifikace pověření vedením, rozdělením práce a hodnocením výsledků;
 4. o podporu členských států při rozšiřování jejich výživových opatření v souvislosti s dvojnásobným nárůstem špatné výživy, při sledování a hodnocení vlivu opatření, při posílení či vytvoření účinných systémů dohledu nad výživou a při zavádění růstových standardů WHO a Iniciativy Baby-friendly Hospital.
 5. o podporu členských států při jejich úsilí vytvořit a/nebo posílit legislativu, regulační či jiná efektivní opatření pro kontrolu marketingu náhražek mateřského mléka;
 6. o vytvoření uceleného plánu výživy kojenců a malých dětí jako kritické složky celosvětového multisektoriálního výživového rámce pro předběžnou diskusi na 64 World Health Assembly a pro konečné přednesení na 65 World Health Assembly, prostřednictvím Výkonného výboru a po rozsáhlé konzultaci s členskými státy.

 

Osmé plenární zasedání, 21 . května 2010 A63/VR/8