Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

3. WHO kodex marketingu náhrad mateřského mléka

Obsah a význam kodexu

Kodex byl přijat 34. Valným shromážděním WHO 21. května 1981 jako doporučení vládám členských zemí (13). WHO přijalo kodex jako základ pro regulaci škodlivých marketingových postupů. Každá členská země WHO se zavázala k dodržování kodexu a 11 následných rezolucí WHO. Cílem WHO kodexu bylo přispět k zajištění adekvátní a bezpečné výživy pro kojence prostřednictvím ochrany kojení před nevhodným marketingem náhrad mateřského mléka, lahví a dudlíků a k zajištění správného používání náhrad mateřského mléka, pokud jsou nezbytné.

13. WHO, International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. World Health Organization, Geneva, 1981: http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
Kodex vymezuje základní pravidla regulace marketingu kojenecké výživy:

 • zákaz propagace náhrad mateřského mléka, lahví a dudlíků
 • zákaz poskytovat volné vzorky matkám
 • zákaz kontaktu firemních zástupců s matkami
 • zákaz propagace výrobků ve zdravotnických zařízeních, včetně dodávek se slevou
 • zákaz poskytovat dárky nebo vzorky zdravotníkům, zdravotníci by neměli předávat vzorky matkám
 • zákaz slovní nebo obrazové idealizace umělé výživy na obalech výrobků
 • informace poskytované zdravotníkům by měly být věcné a vědecky podložené
 • informace o umělé výživě, včetně značení výrobků, by měly vysvětlit výhody a nadřazenost kojení a rizika spojená s umělou výživou
 • kodex chrání uměle živené kojence prostřednictvím požadavků na kvalitu výrobků a vědecké informace
 • umělá výživa může obsahovat bakterie, které mohou způsobit závažná onemocnění, přesto jsou tyto výrobky propagovány bez varování na obalech
 • kontaminace může nastat zevnitř nebo vnějšími zdroji – vnitřní kontaminace se může objevit v určité fázi přípravy (např. z prostředí výroby, nebo ze surovin), externí kontaminace je možná od zpracovatele a z prostředí, v němž je kojenecká výživa připravována.

Obsah WHO kodexu:

Čl. 1 Cíl kodexu
Čl. 2 Rozsah působnosti kodexu
Čl. 3 Definice – definice užívaných pojmů
Čl. 4 Informovanost a vzdělávání

Čl. 5 Veřejnost a matky
Čl. 6 Systémy zdravotnické péče
Čl. 7 Zdravotničtí pracovníci

Čl. 8 Osoby zaměstnávané výrobci a distributory
Čl. 9 Označování
Čl. 10 Kvalita
Čl. 11 Zavádění a monitorování opatření kodexu
Čl. 1 Cíl kodexu: přispět k zajištění adekvátní a bezpečné výživy pro kojence prostřednictvím ochrany kojení před nevhodným marketingem náhrad mateřského mléka, lahví a dudlíků a zajištění správného používání náhrad mateřského mléka, pokud jsou nezbytné, na základě adekvátní informovanosti a prostřednictvím vhodného marketingu a distribuce.
Čl. 2 Rozsah působnosti kodexu: vztahuje se na následující výrobky: náhrady MM, kojeneckou výživu, další mléčné výrobky, potraviny, nápoje, doplňky stravy určené k podávání kojeneckými lahvemi, pokud jsou uváděny jako náhrada mateřského mléka, na kojenecké lahve a dudlíky, na kvalitu uvedených výrobků a na informace o jejich používání.
Čl. 3 Definice: definice užívaných pojmů
Čl. 4 Informovanost a vzdělávání:

4.1 Odpovědností vlád by mělo být zajištění toho, aby rodinám a těm, kdo pracují v oblasti kojenecké a dětské výživy, byly poskytovány objektivní a jednoznačné informace o výživě kojenců a dětí. Jakékoliv informace poskytované firmami musí být v souladu s požadavky článků 4.2 a 4.3 kodexu. Rozdíl mezi „informováním“ a „propagací“ je někdy tak jemný, že je obtížné je rozlišit.

4.2 Informační a vzdělávací materiály pro těhotné ženy a matky
Informační a vzdělávací materiály, ať už psané, audiovizuální nebo vizuální, pojednávající o výživě kojenců a určené pro těhotné ženy a matky kojenců a batolat, by měly obsahovat jasné informace o všech následujících bodech:

 • o prospěšnosti a prvořadosti kojení
 • o výživě matky a přípravě na kojení a jeho udržení
 • o negativním vlivu dokrmování kojeneckou lahví
 • o obtížnosti změnit rozhodnutí nekojit
 • o finančních důsledcích používání umělé výživy a o zdravotních rizicích z nesprávného použití umělé výživy
 • o použití vhodné umělé kojenecké výživy, kde je to nezbytné.

Žádný ze zmíněných materiálů by neměl být výrobci nebo distributory poskytován přímo těhotným ženám a matkám. Informační materiály a výrobky by neměly používat žádné obrázky nebo texty, které by mohly idealizovat používání náhrad mateřského mléka. Firmy se zavádění této části kodexu brání. Často se snaží používat formulace, které jsou méně konkrétní a proto méně účinné, pokud jde o ochranu a propagaci kojení. Zdravotníci by měli prověřovat informační materiály pro těhotné ženy a matky připravované výrobci kojenecké výživy. Zákaz obrázků a textů idealizující umělou výživu byl schválen EU 22. 4. 2013 a v roce 2016 začne tento zákaz platit.
Čl. 5 Veřejnost a matky:

5.1 Žádná reklama nebo propagace výrobků na veřejnosti.

5.3 Žádný kontakt, vzorky výrobků, dárky by neměly být dávány těhotným ženám, matkám, rodinám. Je zde vyjádřen zákaz stimulování prodeje na maloobchodní úrovni (slevy, výstavky, prémie za nákup).

5.5 Marketingový personál by neměl vyhledávat přímý kontakt s těhotnými ženami nebo matkami kojenců a malých dětí.
Čl. 6 Systémy zdravotnické péče:

Nesmí být využívány k propagaci kojenecké výživy, nesmí se v nich vystavovat výrobky a plakáty.

6.1 Zdravotnické úřady v členských státech by měly přijmout vhodná opatření na podporu a ochranu kojení a prosazování tohoto kodexu a měly by poskytovat příslušné informace zdravotníkům s ohledem na jejich zodpovědnosti, včetně informací stanovených ve článku 4.2.

6.2 Žádné zařízení zdravotnického systému by nemělo být využíváno za účelem propagace umělé kojenecké výživy a jiných výrobků v rozsahu platnosti kodexu. Tento kodex však neklade překážku šíření informací odborníkům, jak je stanoveno v článku 7.2.

6.3 Zařízení systému zdravotnické péče by neměla být využívána k vystavování výrobků v rozsahu působnosti kodexu a plakátů poukazujících na tyto výrobky nebo k distribuci materiálu poskytovaného výrobcem nebo distributorem jiného než je stanoveno v článku 4.3.

6.4 Působení „odborných zástupců“, „dětských sester“ nebo jiného personálu poskytovaného nebo placeného výrobci nebo distributory by nemělo být v systému zdravotnické péče povoleno.

6.5 Krmení umělou kojeneckou výživou by mělo být předváděno pouze zdravotnickými pracovníky a pouze matkám nebo rodinným příslušníkům, kteří ji potřebují používat. Poskytované informace by měly obsahovat jasné vysvětlení rizik nesprávného používání.
Čl. 7 Zdravotničtí pracovníci: mají podporovat a chránit kojení. Informace od výrobců zdravotníkům by měly být pouze odborné a fakticky správné a neměly by vytvářet přesvědčení, že krmení umělou výživou je rovnocenné nebo nadřazené kojení. Měly by rovněž zahrnovat informace uvedené v článku 4.2.

7.3 Žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků umělé výživy zdravotníkům a jejich rodinám.

7.4 Žádné vzorky kojenecké výživy či potřeb pro jejich přípravu darované zdravotníkům a těhotným ženám a matkám (kromě odborného posouzení nebo výzkumu).

7.5. Příspěvky na pracovní cesty, konference, na výzkumné granty, stipendia by měl hlásit zaměstnavateli pracovník i distributor.
Čl. 9 Označování:

9.2 Na etiketách by mělo být: „Důležité upozornění“ v němž se konstatuje prvořadý význam kojení. Výrobek má být používán pouze na doporučení zdravotníka a to správně dle instrukce pro vhodnou přípravu. Instrukce musí obsahovat varování před zdravotními riziky. Na etiketách nesmí být: obrázky, text idealizující umělou výživu, termíny „humanizované“ a „maternalizované“ by se neměly používat – změněno zákonem EU 2013.

9.4 Etikety by měly uvádět následující: použité ingredience, složení – analýzu výrobku, požadované skladovací podmínky, číslo série a datum spotřeby s ohledem na klimatické podmínky té které země.
Čl. 11 Zavádění a monitorování opatření kodexu: Kodexu zahrnuje požadavek pro vládnoucí strany, aby přijaly potřebná opatření k nabytí účinnosti kodexu v rámci své právní a sociální infrastruktury, včetně přijetí vlastních, národních právních předpisů nebo jiných vhodných opatření. Odpovědnost za monitorování procesu zavádění kodexu nese příslušná vláda ve spolupráci s ostatními subjekty, jako například nestátními neziskovými organizacemi, či profesními skupinami. Kritéria pro sledování mechanismů k zajištění účinnosti zahrnují:

 • Nezávislost a transparentnost.
 • Osvobození od komerčního vlivu.
 • Zplnomocnění vyšetřovat jakákoliv porušování kodexu.
 • Zplnomocnění ukládat právní sankce.

11.1 Vlády by měly podniknout kroky k uskutečnění zásad a cílů kodexu včetně přijetí národní legislativy, předpisů nebo jiných vhodných opatření.

11.2 Monitorování uplatňování kodexu je na vládách, které jednají individuálně, kolektivně pak prostřednictvím WHO. Výrobci a distributoři výrobků, nevládní organizace, profesní skupiny by měly za tímto účelem s vládami spolupracovat.

11.4 Nevládní, profesní skupiny, instituce, jednotlivci by měli upozorňovat výrobce a distributory na činnosti neslučitelné se zásadami kodexu.

11.5 Výrobci a distributoři by měli poučit marketingového pracovníka o zodpovědnosti vyplývající z kodexu.