Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

9. Klíčové prvky pro úspěšnou realizaci zavádění kodexu WHO 2013

Členské země mají povinnost adaptovat kodex jako součást legislativy v oblasti lidských práv. Výživu kojenců a malých dětí postavit na vrchol zájmů v oblasti veřejného zdraví (24).

 

Klíčové oblasti navržené členskými státy, ve kterých je zapotřebí dalšího úsilí:

 1. Mezery ve stávající národní legislativě,
 2. Potřeba srozumitelného postupu při zavádění kodexu,
 3. Potíže při získávání schválení regulačních návrhů a opatření,
 4. Nedostatečná implementace,
 5. Porušování ze strany výrobců.

Aby bylo zajištěno úspěšné zavádění a dodržování kodexu, je vládními úředníky a vnitrostátními orgány navrhováno následující:

 1. politická angažovanost a obhajoba/ prosazování,
 2. rozhodující počet obhájců,
 3. legislativa,
 4. znalost kodexu a jeho dopad.

 

Je nutné jednat na mezinárodní i národní úrovni s cílem zajistit úplné zavedení a přijetí kodexu. Kodex musí být přijat jako součást legislativy v oblasti lidských práv. Také je nutné investovat do úsilí pro šíření informace o kodexu a jeho zavádění a vytvořit i systém pro monitoring. Na národní úrovni by měly vlády přijmout zákony, změnit legislativu, zřídit funkční monitoring a prosadit mechanismus, navázat partnerství s občanskou společností a nastavit dokumentační a informační systém v případě narušení procesu či porušování Kodexu.

 

24. Country implementation of the international code of marekting of breastmilk substitutes:Status report 2011, WHO, ISBN 978 92 4 150598 7, 2013

 

9.1 Národní úroveň

Pro národní analýzu aktuálního stavu se doporučuje: Politická angažovanost a prosazování jsou klíčovými prvky tam, kde ještě nebyl přijat žádný zákon ani předpisy. Je nutné se zasadit o přijetí a zavedení, prosazování a kontrolu. A kde jsou zákony příliš vetché, je nutné se zasadit o změnu či účinnější zavádění, uplatňování, monitoring a dohled.

 • Zásadní význam pro realizaci kodexu je nutný rozhodující počet zastánců a obhájců kodexu. Ochrana, prosazování a podpora kojení musí být zaměřena na širokou veřejnost.
 • Členské státy musí adaptovat kodex a následně i relevantní WHA rezoluce do právních předpisů své země. Legislativa musí být čitelná, s příslušnými pravidly a předpisy, odpovídající pokynům a zahrnující i cíle monitoringu a stanovuje i jakým způsobem a co monitorovat, má hovořit i o sankcích během procesu a aplikace.
 • Poskytovatelé zdravotní péče, včetně soukromých lékařů, příslušní úředníci, orgány, kontroloři by měli být obeznámeni s kodexem, pochopit jeho záměr – to je pro zavádění kodexu nezbytné. Veřejnost, zejména ženy, matky a privátní lékaři, by měli ocenit a následovat zákon, řídit se jím a podporovat kojení.
 • Funkční monitoring a motivující mechanizmy mohou posílit zavádění, prosazování, kontrolu i postihy. Právě vetché zákony, žádné nebo mírné sankce může zneužít marketing výrobců.
 • Partnerství s občanskými sdruženími a nevládními organizacemi pomáhá vládnoucím orgánům se zaváděním kodexu, stejně tak je důležitá jejich podpora kojení na občanské úrovni.
 • Dokumentování a zpracovávání informací při porušování kodexu pro budoucí aktivity a obhajobu.

 

9.2 Proč je důležité zavádět a monitorovat zavádění kodexu?

Průzkumy ukazují, že reklama adresovaná přímo zákazníkovi a další marketingové taktiky ovlivňují rozhodnutí matek a rodin v jejich rozhodování, jakým způsobem budou svá miminka a malé děti krmit. Například distribuce „vzdělávacích materiálů“ o kojení, které jsou publikovány výrobci náhražek mateřského mléka, má negativní dopad na výlučné kojení (25). Tyto „vzdělávací materiály“ s největší pravděpodobností ovlivní skupiny s vyšším rizikem ukončení kojení, zahrnujíce především matky prvorodičky a ty, které mají nižší vzdělání. Distribuce reklamních vzorků má také na kojení dopad (26). Průzkumy ukazují, že téměř všechny matky jsou schopny kojit a kojily by, pokud by měly kvalitní informace a podporu. Nicméně, direktivní vliv průmyslu prostřednictvím reklamy, informačních balíčků a obchodních zástupců, a také nepřímý vliv skrze systém veřejného zdravotnictví, zaplavuje matky nesprávnými a zkreslenými informacemi. Jako marketingový prostředek jsou nyní využívána sociální media – Facebook, YouTube, Google jsou efektivními kanály, které přímo oslovují a předávají „rady“ nic špatného netušícím matkám. Marketing vždy upozorňuje na pozitivní aspekty kojení, těm však bezprostředně následuje upozornění, že produkt je „téměř“ také tak dobrý. Současný trend v oblasti marketingu je upozornit na to, že umělá výživa je „ inspirována mateřským mlékem“. Idealizování produktů zdůrazňováním jejich očekávaných zdravotních a nutričních tvrzení. IBFAN ve své tiskové zprávě z května 2014 uvedl, že nadnárodní firmy pokračují v porušování kodexu (27).

 

25. Howard, C., Howard, F., Lawrence, R., Andersen, E., DeBlieck, E., & Weitz- man, M. (2000). Of_ce prenatal formula advertising and its effect on breastfeeding pat- terns. Obstetrics and Gynecology, 95(2), 296e303.
26. Moore ER et al. Early skin-to-skin contact for mother and their healthy newborn infants.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012. Issue 5. Art No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub3.
27. Breaking the Rules 2014 – česky Stručné novinky, SN,2, 2014 – www.kojeni.cz

 

Zavádění kodexu má za cíl snížit nebo odstranit všechny formy propagace umělé výživy, včetně přímé a nepřímé propagace, zacílené na těhotné ženy a matky kojenců a malých dětí.

A zároveň kodex může pomoci vládám zajistit, že systém veřejného zdravotnictví bude zbaven komerčních vlivů, jako je například distribuce neprodejných vzorků v nemocnicích / zdravotnických zařízeních, stejně jako ostatních dárků a dalších motivací pro zdravotnické pracovníky. Kodex je pro vlády nápomocným nástrojem ve snižování rizika, spojeného s používáním a distribucí kojenecké výživy v situacích, které to vyžadují, jako například pro sirotky / opuštěné děti po nehodě. Současně, zavádění kodexu členskými zeměmi a společnostmi zvyšuje povědomí o vnitřních a vnějších rizicích kontaminace kojenecké výživy.

Aby bylo zavádění kodexu úspěšné, je žádoucí jasný a fungující monitoring pro přesné posouzení a sledování rozsahu implementace v jednotlivých zemích a regionech, a to zejména:

 • zjistit pokroky a úspěchy v zavádění kodexu,
 • ověřit strategie, které jsou efektivní a vhodné pro konkrétní situace v dané zemi,
 • identifikovat společné otázky, problémy a výzvy,
 • identifikovat faktory, které zjednodušují / usnadňují nebo komplikují / ztěžují zavádění Kodexu.

 

Monitorování poskytuje mnoho cenných informací pro porovnávání postupů, které byly v některých zemích úspěšně zavedeny a institucionalizovány a které mohou být následně uplatňovány, zaváděny ostatními. Monitoring usnadňuje sdílení zkušeností a poznatků a tím podporuje úsilí vlád a ostatních zúčastněných stran v zavádění kodexu. Je nezbytné informo- vat všechny zúčastněné strany, vládní i nevládní subjekty, aby v otázkách zavádění kodexu průběžně aktualizovaly všechny důležité informace, které se týkají zavádění kodexu. Tímto je možné trvaleji udržet aktivní zájem o kodex. Informace o průběhu a pokrocích a dosažených úspěších z různých zemí poskytuje ostatním inspiraci k nápodobě, motivaci. Rovněž tímto podporuje a posiluje závazek vlád prosazovat zavádění kodexu. Monitoring také vysílá jasný a silný signál všem zúčastněným stranám a odvětvím, že mezinárodní společnost a vlády jsou v zavádění seriózní a odhodlané plně následovat záměr a poslání kodexu. Monitoring sleduje aktivity a strategie společností a inzerci v jednotlivých státech a poskytuje poučení, jak co nejlépe řešit různé těžkosti. Výsledky monitoringu také upozorňují na poznatky, které jsou důležité pro další rozvoj a vylepšování globální strategie pro účinnější zavádění kodexu.

Monitoring informuje vlády a napomáhá v následujících bodech:

 • Určuje politické nedostatky a slabiny v komunikačních strategiích.
 • Identifikuje potřeby členských států pro získávání informací a následným vytvářením kapacit.
 • Odhaduje prostředky žádoucí pro úplné zavedení kodexu.

 

9.3 Zákony, předpisy a šíření informací

Klíčovým krokem je identifikace mezer ve stávajících národních právních předpisech, které nezahrnují všechna doporučení kodexu. Jednotlivé státy mají různé potíže s jeho zaváděním, obecně platí, že se ne zcela efektivně šíří informace mezi poskytovateli zdravotnické péče, nedostatečná informovanost panuje i mezi úředníky, právníky atp. Vznikla poptávka po vytvoření jasných pokynů pro poskytovatele služeb, stejně jako pro strategii a obhajobu při zavádění kodexu. Je zde nutnost systematického vzdělávacího programu s cílem zahrnout co nejširší cílovou skupinu.

 

9.4 Rezervy a regulační mechanismy

Jednotlivé státy nahlásily, že potíže se zaváděním kodexu jsou spojené s nízkou technickou kapacitou a také s obtížemi na úrovni Ministerstva zdravotnictví. Také jsou hlášena zpoždění
a potíže při zřizování státního dohledu nebo ustanovení kontrolních orgánů a voláno po nutnosti získat podporu dalších ministerstev. Také je hlášeno omezení v rozsahu dopadu.

 

9.5 Školení

Země byly vyzvány, aby položily základy ke stejnému systému proškolování zdravotnických pracovníků a pokud je to možné i ostatních zúčastněných stran.

 

9.6 Kódy monitoringu

Klíčovými otázkami k řešení jsou i slabé nebo nevyhovující monitorovací systémy, stejně jako nepravidelná kontrolní činnost. Příčiny jsou i ve špatném financování kontrolních orgánů. Většina zemí oznámila, že velkou roli při odhalování porušování kodexu, ale i ve vzdělávání a šíření osvěty hrají nevládní neziskové organizace.

 

9.7 Monitorovací orgány

Relevantní monitorovací orgány, jako například Výbor pro práva dítěte a Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, by měly věnovat trvalou pozornost zavádění kodexu a kontrole v daných zemích a zpracovat pozorování v závěrečná doporučení.

 

9.8 Mezinárodní a lokální akreditační orgány

Začlenit klíčová opatření kodexu jako požadavek pro mezinárodní akreditaci zdravotnických zařízení a ostatních zdravotnických institucí, do lokálních akreditací MZČR a do Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI).

 

9.9 Průmysl

Společným zájmem všech zemí by mělo být hlášení opakovaných, soustavných porušení kodexu ze strany průmyslu. Stále existuje velmi agresivní, přímý i nepřímý marketing cílený na matky. Některé instituce doložily, že průmysl odolal všem dosavadním opatřením a někdy i vyvíjí tlak na vládu, aby omezila přijímání doporučení kodexu.