Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyZajímavosti

Prevence rakoviny nesmí být časově omezený projekt

RNDr. Pavel Poc je od roku 2009 poslancem Evropského parlamentu, ve kterém je členem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

V Evropském parlamentu je Pavel Poc členem pracovní skupiny poslanců proti rakovině (Members Against Cancer Group). V ČR je Pavel Poc členem České onkologické společnosti.

V ČR inicioval pravidelné kulaté stoly v Jihlavě a každoroční mezinárodní konferenci Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně. Cílem obou aktivit je přivádět k jednomu stolu všechny dotčené subjekty a nacházet společná řešení pro zlepšování zdraví našich občanů a fungování českého zdravotnického systému v boji s rakovinou.

Prolaktin a karcinom prsu

Většina žen plánuje ve svém životě otěhotnět a bude se tedy rozhodovat o tom, zda kojit své dítě. Je známo, že kojení přináší řadu zdravotních výhod pro novorozence, ale co zdravotní přínos kojení pro matku? Kojení je kontinuální proces, který obvykle trvá až dva roky, při nichž jsou kojící matky vystaveny odlišnému hormonálnímu spektru než matky nekojící. Proto je důležité vědět, jakým zdravotním přínosem kojení pro matky je. Rakovina prsu je nejčastějším druhem rakoviny u žen. V Kanadě se odhaduje, že v roce 2010 bude diagnostikováno asi 23 200 žen s rakovinou prsu a 5300 z nich na ni zemře. Jedna z 9 žen dostane během svého života rakovinu prsu a jedna z 28 na ni zemře (The Canadian Cancer Society Research Institute). Otázkou je, zda kojení ovlivňuje výskyt rakoviny prsu a její progresi. Epidemiologické studie naznačují, že rané těhotenství by mohlo poskytovat ochranu před rakovinou prsu v pozdějším životě matky. Zda kojení chrání či nechrání před rakovinou prsu je mnohem zřejmější. Epidemiologické studie naznačují, že delší doba kojení chrání před rakovinou prsu. Stejně tak signifikantní studie, provedená Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer , která porovnávala 50 302 žen s invazivní rakovinou prsu s 96 973 kontrolami, zjistila významný 4,3% pokles relativního rizika rakoviny prsu pro každých 12 měsíců kojení a pokles 7,0% pro každý porod. Ukázalo se, že tyto ochranné účinky kojení proti rakovině prsu jsou nezávislé na věku, na tom, zda je žena v menopauze či ne, ani na etnickém původu. Ukázalo se, že ženy ve vyspělých zemích, které obvykle nekojí nebo jen krátce, přispívají velkou měrou k vysokému výskytu rakoviny prsů v těchto zemích. Potenciální ochranný účinek kojení proti rakovině prsu je také vyzdvižen v pokynech, které dávají lékaři ženám ohledně vlivu těhotenství a kojení na riziko vzniku rakoviny prsů (Společnost porodníků a gynekologů Kanady). Jejich šetření prokázala, že riziko rakoviny prsů před menopauzou je laktací snížené. Navíc ženy, které mají rakovinu prsu v rodinné anamnéze, budou z ochranných účinků laktace profitovat zřejmě více. Ženy, které už byly léčeny na rakovinu prsu a které nemají žádný reziduální tumor, by měly být povzbuzovány, aby kojily své děti.

Molekulární mechanismus laktační ochrany proti rakovině prsů není znám a byl dosud opomíjen. Proto je nezbytné definovat na molekulární úrovni, jakým způsobem kojení přispívá k ochrannému účinku. Takové studie by mohly vnést nové světlo do prevence a léčby rakoviny prsu. Jednou z hypotéz, jak kojení přispívá k ochraně před rakovinou prsu je,. Že během kojení prochází prsní tkáň komplexními morfologickými a funkčními změnami, které umožňují epiteliálním buňkám, aby se diferencovaly k produkci a sekreci mléka. Tento terminální stav diferenciace, indukovaný kojením, dělá prsní tkáň rezistentnější ke karcinogenezi. Hlavním hormonem regulujícím kojení je prolaktin. Hlavním místem sekrece prolaktinu je hypofýza. Prolaktin je třeba pro vývoj mléčné žlázy, terminální diferenciaci epiteliálních buněk a syntézu mléčných bílkovin. Nové studie naznačují, že prolaktin může být supresorem karcinogeneze prsu. Speciálně v Kanadě se tomuto tématu laboratoře věnují. prsu. Bylo zjištěno, že prolaktin může potlačovat proces EMT (epiteliálně-mezenchymální-transformace), důležitý proces při přechodu rakoviny prsu k metastázové fázi onemocnění. Navíc prokázali, že epiteliální buňky prsní žlázy, vystavené prolaktinu jsou rezistentní k proliferativním účinkům epidermálního růstového faktoru (tj. faktoru, který se účastní rozvoje rakoviny prsu) . Další důkazy z literatury také podporují toto zjištění a naznačují, že prolaktin je supresorem karcinogeneze prsu. Např. exprese/aktivace Stat5, což je efektorová molekula prolaktinu v prsní tkáni, souvisela pozitivně se zvýšenou hladinou histologické diferenciace prsní tkáně a rozlišila pacientky s rakovinou prsu s lepší prognózou a reakcí na endokrinní léčbu. Další studie ukázaly, že bílkoviny syntetizované v prsní tkáni během laktace (např. kyselý protein syrovátky – whey acidic protein) inhibují vznik tumoru a invazi prsu rakovinnými buňkami. Tyto studie tedy ukazují, že prolaktin – důležitý hormon laktace, může mít supresivní účinky na rakovinu prsu.

Mnoho otázek však zůstává nezodpovězeno. Např. jaké jsou mechanizmy, kterými prolaktin indukuje diferenciaci buněk prsní tkáně? Jaké jsou cílové geny pro prolaktin a jak regulují diferenciaci buněk prsní tkáně a jak se podílí na etiologii rakoviny prsu? Jak tyto mechanizmy a cílové geny dělají buňky prsní tkáně rezistentní k účinkům růstových faktorů, které se účastní rozvoje rakoviny prsu? Měly by být provedeny další studie, které definují, jak prolaktin blokuje migraci a invazivní schopnost karcinogenních buněk. Navíc teď, když studie definovaly 5 různých podtypů rakoviny prsu s odlišnými klinickými projevy, jak může prolaktin regulovat vývoj a progresi těchto molekulárně odlišných podtypů rakoviny?

Kojení je zásadní aktivitou žen na celém světě, která je přínosná pro zdraví dětí i matek. Zdá se, že kojení je přínosné pro matku při ochraně před rakovinou prsu. Vzhledem k tomu, že kojení je ovlivnitelné chování, tak je pochopení jeho přínosu pro rozvoj/progresi rakoviny prsu nezbytné a mělo by být veřejnou zdravotní prioritou. Jelikož prolaktin má jasný vliv na laktaci, je třeba dále charakterizovat jeho úlohu při rozvoji mléčné žlázy a její karcinogenezi.

Kromě toho je v MM ještě alpha-lactalbumin, bílkovina, které je v MM ale není v kravském mléce a ve formulích. Tato bílkovina aktivuje imunitní systém, jakmile se v těle objeví. Pracovníci z oddělení imunologie ve spolupráci s americkým Národním centrem pro léčbu rakoviny ji nazvali HAMLET (z anglické zkratky pro slovní spojení lidský alfalactalbumin zabíjející nádorové buňky). Mohla fungovat i proti dalším asi 40 typům nádorů. Ve Švédsku s úspěchem použita při léčbě Ca kůže a močového měchýře.

Světový úřad pro výzkum rakoviny a Americký institut pro rakovinu

Světový úřad pro výzkum rakoviny a Americký institut pro rakovinu uvedly 10 doporučení pro prevenci rakoviny Toto doporučení se připravovalo 5 roků a pracovalo na něm 9 výzkumných univerzitních týmů. Zpracována byly údaje ze 7000 publikovaných studií týkajících se 17 druhů rakoviny. 21 vědců z různých zemí vedené prof. Michalem Marmotem formulovalo těchto 10 doporučení pro prevenci rakoviny.

10 doporučení pro prevenci rakoviny

  1. udržujte si normální tělesnou váhu
  2. denně se hýbejte
  3. omezte konzumaci stravy s velkou energetickou denzitou, vyhýbejte se sladkým nápojům
  4. dávejte přednost rostlinné stravě
  5. omezte příjem červeného masa a vyhýbejte se konzervovanému masu
  6. omezte pití alkoholu
  7. omezte sůl, vyhýbejte se plesnivým cereáliím nebo luštěninám
  8. snažte se nutriční potřebu dodržet jen jídlem
  9. matky by měly kojit, děti by měly být kojené
  10. dodržujte toto doporučení jako prevenci rakoviny

Laktační liga, 2014