Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Kodex

Marketing náhražek mateřského mléka: národní implementace mezinárodního kodexu Zpráva o stavu 2022

Marketing náhražek mateřského mléka: národní implementace mezinárodního kodexu Zpráva o stavu 2022

Souhrn

Od roku 2020:

9 zemí zavedlo nová právní opatření na ochranu kojení

32 zemí má legislativu sladěnou s některými ustanoveními Kodexu

144 zemí má právní opatření týkající se alespoň některých ustanovení Kodexu 

33 zemí zakazuje všechny dary a pobídky zdravotnickým pracovníkům

21 zemí neumožňuje společnostem BMS sponzorovat setkání zdravotníků nebo vědecká setkání

26 zemí zakazuje společnostem šířit informační a vzdělávací materiály

90 zemí zakazuje veřejnou reklamu

 

Navzdory 41 letům celosvětového úsilí omezit propagaci náhražek mateřského mléka, lahví a dudlíků se po celém světě nadále používají neetické marketingové praktiky. Nové důkazy zveřejněné v roce 2021 dokumentovaly zkušenosti těhotných žen a matek, které byly terčem televizních reklam, zavádějících tvrzení, sítí sociálních médií a maloobchodních propagací, aby ovlivnily jejich rozhodnutí o výživě kojenců.1 Zdravotníci jsou rovněž nadále cílem kampaní, dárků, a dodávání zásob zdarma. Výrobci BMS využili pandemie Covid-19 ke zvýšení svých prodejů.  Zároveň se mnoho zemí brání. Od roku 2020 zavedlo 9 zemí nová právní opatření na ochranu kojení tím, že omezí prodej náhražek mateřského mléka, lahví a saviček. Celkový počet zemí s legislativou podstatně sladěnou s Kodexem vzrostl z 25 na 32 a počet zemí s právními opatřeními týkajícími se alespoň některých ustanovení Kodexu nyní činí 144.

Legislativa přijatá v posledních pěti letech je obecně těsnější v souladu s Kodexem než starší legislativa a zahrnuje důležitá ustanovení zdůrazněná v následných usneseních o výživových a zdravotních tvrzeních, střetech zájmů a průmyslově vyráběných vzdělávacích materiálech. Tato zpráva také dokumentuje četné mezery v právních opatřeních, která existují k účinnému zastavení škodlivého marketingu BMS. Pouze 33 zemí zakazuje všechny dary a pobídky zdravotnickým pracovníkům a pouze 21 zemí neumožňuje společnostem BMS sponzorovat setkání zdravotníků nebo vědecká setkání. Tato neschopnost přímo řešit střety zájmů ve zdravotním systému vede k vlažným postojům ke kojení, nedostatečnému školení o poradenství IYCF a řízení laktace a slabé podpoře implementace Kodexu. Pouze 26 zemí zakazuje společnostem šířit informační a vzdělávací materiály, což jim umožňuje přímo oslovit rodiče a postavit se jako alternativní odborníci na péči a výživu dětí. Nejviditelnější forma propagace, veřejná reklama, je zakázána pouze v 90 zemích.

Podobně je třeba řešit relativně slabou povahu monitorovacích a vynucovacích opatření obsažených ve vnitrostátní legislativě kodexu. Důvodů těchto nedostatků je mnoho a zahrnují absenci politické vůle na vysoké úrovni, zasahování průmyslu, špatnou odpovědnost, nedostatek monitorovacích a vynucovacích mechanismů, omezené porozumění Kodexu a nedostatečné lidské a finanční zdroje.  Doufáme, že silná globální podpora a zvyšující se dostupnost nástrojů k implementaci Kodexu mnohé z těchto překážek vyřeší a urychlí pokrok v plném souladu s Kodexem. Kodex je dnes stejně relevantní a důležitý, jako když byl přijat v roce 1981, ne-li ještě důležitější. Kodex je nezbytnou součástí vytváření celkového prostředí, které matkám umožňuje dělat nejlepší možná rozhodnutí o výživě kojenců a malých dětí na základě nestranných informací a bez komerčních vlivů a být v tom plně podporováni. Ochranu zdraví dětí a jejich matek před pokračujícími zavádějícími marketingovými praktikami by země měly vnímat jako prioritu veřejného zdraví a lidskoprávní povinnost.

 

Národní implementace Mezinárodního kodexu, zpráva o stavu 2022 – Evropa a region Střední Asie

Většina evropských zemí a středoasijské země mají legislativu zakazující alespoň některé formy propagace. Ve vnitrostátních právních předpisech však přetrvávají značné mezery. Ustanovení k předcházení střetu zájmů výrazně chybí, a dokonce nejviditelnější forma propagace, veřejná reklama, není dostatečně kryta. Politická vůle na vysoké úrovni, omezení průmyslového lobbingu, opatření odpovědnosti, monitorovací a vynucovací mechanismy, vzdělávání o Kodex a investice do lidských a finančních zdrojů jsou zoufale potřeba v celé Evropě a střední Asii k urychlení pokroku v ochraně zdraví matek a dětí prostřednictvím kojení.

Doporučení

  1. Země, které nerevidovaly své zákony nebo předpisy o uvádění náhražek mateřského mléka na trh několik let by mělo tuto zprávu využít k identifikaci nedostatků pokrytí všech ustanovení Kodexu a podniknout kroky k aktualizaci jejich zákonných opatření. Vzorový zákon WHO/EURO je nástrojem pomoci posílit vnitrostátní regulační rámce chránit kojence a malé děti před škodlivými efekty marketingu potravin.
  2. Země, které dosud nepřijaly právní opatření kodexu by měly uznat jejich povinnosti, a to jak pod mezinárodním právem lidských práv a mezinárodních dohod, k odstranění nevhodného marketingového postupu prostřednictvím regulačních opatření.
  3. Země by měly prozkoumat novou propagační techniku používanou v digitálních médiích a prozkoumat, jak k zastavení tohoto typu lze lépe využít legální kanály propagace.
  4. Vlády musí vyčlenit přiměřené rozpočty a lidské zdroje, aby zajistily, že národní kodexová legislativa je sledována a plně vymáhá sankce za porušení.
  5. Zdravotnické orgány a zdravotničtí pracovníci by měli plnit své povinnosti podle Kodexu a vnitrostátních právních předpisů, aby se zabránilo střetu zájmů a plně chránit, podporovat a propagovat optimální výživu kojenců a malých dětí.