Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyWHO

65. zasedání WHO

Výživa matek, kojenců a malých dětí

Návrh pro implementaci plánu

Výkonná rada posoudila zprávu o výživě matek, kojenců a malých dětí:

DOPORUČUJE 65. Světovému zdravotnickému shromáždění přijetí následujících rezolucí: (1)

PP1

Posoudilo zprávu o výživě matek, kojenců a malých dětí: návrhem komplexního plánu zavádění, a také zprávu o výživě žen v období před početím, v těhotenství a v období kojení;

PP2

Připomíná rezoluce WHA30.51 a WHA31.47 o úloze zdravotnického sektoru při vytváření národní a mezinárodní výživové politiky a plánů; WHA46.7 o pokračování plánu na Mezinárodní konferenci o výživě; WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA44.33, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2, WHA55.25, WHA58.32, WHA59.21, WHA61.20 a WHA63.23 o výživě kojenců a malých dětí; a WHA46.7 a WHA59.11 o výživě a HIV/AIDS;

PP3

Uvědomuje si, že velká častá světové populace má neadekvátní výživu (nedostatek vitaminů či minerálů nebo mají nadváhu či obezitu), díky špatné dostupnosti či přístupu k potravinám odpovídající výživové kvality nebo díky vystavení okolnostem, jenž zhoršují absorpci a využití živin;

PP4

Uvědomuje si, že v roce 2010 mělo anémii (zejména z nedostatku železa) 468 miliónů žen v reprodukčním věku, že ročně se rodí 20 miliónů dětí s nízkou porodní hmotností a 171 miliónů dětí do 5 let věku má opožděný růst a 43 miliónů dětí mladších než 5 let mělo nadváhu;

PP5

Obává se, že špatná výživa matek a dětí se podílí na 11 % celosvětového nárůstu onemocnění a má negativní vliv na kognitivní vývoj, fyzický vývoj a školní výsledky;

PP6

Je přesvědčeno o vlivu dobře vyvážené a kulturně přijatelné stravy žen před početím, v těhotenství a v období kojení, která poskytuje dostatek energie, bílkovin, vitamin, mikro a makroživin (např. jódu, vápníku a vitaminu D) na život a zdraví jak matek, ta jejich dětí;

PP7

Uvědomuje si, že nesprávná výživa v době před početím může vést k onemocnění v době těhotenství, přispívá k riziku závažných onemocnění a má přímý vliv na nemocnost a úmrtnost dětí a uvědomuje si, že významnou roli v prevenci vrozených malformací (včetně defektů neurální trubice u novorozenců) hraje užívání kyseliny listové v období před početím a v těhotenství;

PP8

Je přesvědčena o potřebě omezit užívání alkoholu, tabáku a psychotropních látek a o potřebě lepší kontroly braní léku u těhotných žen, jelikož to může zvyšovat riziko nízké porodní hmotnosti, vrozených malformací nebo potratu a zvýšení nemocnosti u dětí;

PP9

Má na paměti, že kojení je nejlepším zdrojem výživy pro kojence v prvních 6 měsících života a významně přispívá ke zdraví a správnému vývoji až do dvou let věku i déle a že správná výživa v prvním roce života významně ovlivňuje zdraví a intelektuální vývoj v následujících vývojových stádiích;

PP10

Uznává, že politiky často nepostihují problém výživy matek, kojenců a malých dětí v celé komplexnosti a často tedy nemají očekávaný přínos;

PP11

Uznává existenci účinných programů a politik, týkajících se výživy, které však nejsou zaváděny v dostatečné míře.

 

1.  SCHVALUJE komplexní zavádění plánu výživy matek, kojenců a malých dětí;

2.  VYZÝVÁ Členské státy:

1. aby vytvořily tyto národní cíle a získaly zdroje pro jejich dosažení do roku 2022: (2)

 • 40 % snížení výskytu opožděného růstu u dětí do 5 let na celém světě;
 • 50 % snížení výskytu anémie u žen v reprodukčním věku na celém světě;
 • 50 % snížení výskytu nízké porodní hmotnosti u dětí na celém světě;
 • Zabránění dalšímu nárůstu dětské nadváhy;
 • Zvýšení podílů výlučně kojených dětí do 6 měsíce věku na 50% na celém světě;

2. zavést do praxe komplexní program, týkající se výživy matek, kojenců a malých dětí, a to zejména:

 • Zrevidovat výživovou politiku tak, aby se stala součástí obecné vládní politiky a vytvořit účinné mezisektorové mechanismy, které zajistí šíření výživových programů;
 • shrnout dílčí politiky v oblasti zemědělství, sociální politiky, vzdělání a živnostenské politiky a stanovit jejich vliv na výživu;
 • začlenit účinné a bezpečné výživové programy do zdravotnické péče o matky, děti a dospívající mládež a zajistit obecné pokrytí těchto akcí, zejména u sociálně slabších vrstev;
 • vytvořit nebo posílit legislativní opatření pro kontrolu marketingu náhražek mateřského mléka;
 • Zavést komplexní přístup pro zvyšování schopností zdravotníků a manažerů šířit výživové programy;
 • zavést udržitelné způsoby financování rozvoje a zavádění výživových programů;
 • vytvořit nebo posílit kontrolu sběru dat o indikátorech vstupů, výstupů a vlivu výživových opatření.

3.  ŽÁDÁ generálního ředitele:

 • aby shrnul, aktualizoval a rozšířil pokyny a nástroje WHO, týkající se účinných výživových programů, analyzoval jejich rentabilitu a navrhnul správné praktiky šíření informací;
 • aby vytvořil pokyny a popsal úspěšné příklady multisektoriálních opatření ke zlepšení výživy;
 • aby podpořil Členské státy v posilování národní zdravotní politiky, jejíž součástí budou ověřené výživové programy; aby vytvořil technické a manažerské kapacity pro výživu; aby posílil legislativu a pravidelná či jiná účinná opatření pro kontrolu marketingu náhražek mateřského mléka;
 • vytvořil pokyny pro marketing komplementární výživy;
 • aby si zavázal více partnerů na celosvětové a národní úrovni, kteří se budou podílet na šíření výživových programů;
 • aby prostřednictvím Výkonné rady nahlásil Zdravotnickému shromáždění pokroky při aplikaci komplexních plánů výživy matek, kojenců a malých dětí společně se zprávou o pokroku v zavádění Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka v sudých letech.