Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Nová Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Dne 19. 2. 2021 byla vydána nová Vyhláška č. 80/2021 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti 6. března 2021.

Sbírka zákonů č. 80 / 2021, Částka 32, str. 708, uvádí mimo jiné:

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin

a) mléčná výživa malých dětí,

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,

c) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.

 

§ 5 Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí

(1) Požadavky na použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e).

(3) Mléčná výživa malých dětí

a) musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),

b) musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny3),

c) nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím množství 0,01 mg/kg výrobku, jak je nabízen ke spotřebě, nebo po obnově podle pokynů výrobce, pro každý jednotlivý pesticid.

(4) Pro výrobu mléčné výživy malých dětí se nesmí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou upraveny v příloze č. 11 k této vyhlášce. Přitom za zemědělský produkt neošetřený těmito pesticidy se považuje produkt, v němž

a) obsah reziduí pesticidů upravených v tabulce č. 1 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení,

b) obsah reziduí pesticidů uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení.

(5) Pro výrobu mléčné výživy malých dětí musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů, které jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(6) Obsah reziduí pesticidů a zvláštní maximální limity stanovené v odstavcích 4 a 5 se vztahují na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu výrobce.“.

 

Sbírka zákonů č. 80/2021, Částka 32 (PDF ke stažení)

Vyhláška č. 80/2021 Sb. na webu