Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Kodex a zdravotničtí pracovníci

Zdravotníci potřebují informace o náhradách mateřského mléka ke své práci. Z tohoto důvodu také Kodex nezakazuje, aby výrobci zdravotníkům některé informace poskytovali. Stanovuje však podmínky, za jakých tak mohou činit, a to podle článku 7 Kodexu a v následných rezolucí WHO 69.9.WHA 69.9 (Pokyny k ukončení nevhodné výživy pro kojence a malé děti).

IBFAN-ICDC Informační leták BFHI a Kodex (PDF ke stažení)

Jedná se pouze o informace věcné a vědecké – tedy informace objektivní, nikoliv propagační. Zveřejnění reklamních bannerů společností a prezenční stánky na akcích se už podle Kodexu nejedná o informování zdravotníků, ale o zakázané propagační aktivity.  

Článek 7: Kodexu

7.1 Zdravotničtí pracovníci by měli podporovat a chránit kojení; a ti, kteří se zejména zabývají výživou matky a dítěte, by se měli seznámit se svými odpovědnostmi vyplývajícími z tohoto kodexu, včetně informace uvedené v článku 4.2.

7.2 Informace o výrobcích v rozsahu platnosti tohoto kodexu, poskytované výrobci a distributory odborným zdravotnickým pracovníkům, by se měly omezovat na vědecké a faktografické, a tyto informace by neměly navozovat nebo vytvářet přesvědčení, že krmení kojeneckou lahví je rovnocenné nebo nadřazené kojení. Měly by rovněž zahrnovat informace uvedené ve článku 4.2.

7.3 Zdravotnickým pracovníkům nebo jejich rodinným příslušníkům by neměly být výrobci nebo distributory nabízeny žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu, ani by zdravotnickými pracovníky nebo jejich rodinnými příslušníky neměly být přijímány.

7.4 Zdravotnickým pracovníkům by neměly být poskytovány vzorky kojenecké výživy nebo jiných výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu nebo vybavení či potřeb určených pro jejich přípravu nebo použití, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro účely odborného posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni. Zdravotničtí pracovníci by neměli dávat vzorky kojenecké výživy těhotným ženám, matkám kojenců a malých dětí nebo jejich rodinným příslušníkům.

7.5 Jakýkoli příspěvek, který výrobci a distributoři výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu poskytnou zdravotnickému pracovníkovi nebo v jeho prospěch na stipendia, studijní cesty, výzkumné granty, účast na odborných konferencích nebo podobně, by měli ohlásit instituci, k níž přijímající pracovník patří. Podobně by to měl ohlásit příjemce.

Článek 4: Informovanost a vzdělávání

4.1 Odpovědností vlád by mělo být zajištění toho, aby rodinám a těm, kdo pracují v oblasti kojenecké a dětské výživy, byly poskytovány objektivní a důsledné informace o stravování kojenců a malých dětí. Tato odpovědnost by se měla týkat buď plánování, poskytování, zpracování a šíření informací nebo jejich kontroly.

4.2 Informační a vzdělávací materiály, ať už psané, audiální nebo vizuální, pojednávající o výživě kojenců a určené pro těhotné ženy a matky kojenců a malých dětí, by měly obsahovat jasné informace o všech následujících bodech:

 • a) prospěšnosti a prvořadosti kojení;
 • b) výživě matky a přípravě na kojení a jeho udržení;
 • c) negativním vlivu zavedení částečného krmení kojeneckou lahví na kojení;
 • d) obtížnosti změnit rozhodnutí nekojit;
 • e) vhodném použití umělé kojenecké výživy, průmyslově vyráběné nebo domácí, kde je to nutné.

Pokud takovéto materiály obsahují informace o použití umělé kojenecké výživy, měly by zahrnovat sociální a finanční důsledky jejího používání; zdravotní rizika nevhodných druhů stravy nebo metod krmení; a zvláště zdravotní rizika zbytečného nebo nesprávného používání umělé kojenecké výživy a jiných náhrad mateřského mléka. Takovéto materiály by neměly užívat žádných obrázků nebo textů, které by mohly idealizovat používání náhrad mateřského mléka.

4.3 Dary informačního nebo vzdělávacího vybavení nebo materiálů výrobci nebo distributory by měly být poskytovány pouze na požádání a s písemným schválením příslušného vládního úřadu nebo v rámci směrnic vydaných vládami pro tento účel. Takovéto vybavení nebo materiály mohou být označeny názvem nebo emblémem dárcovské firmy, ale neměly by odkazovat na speciální výrobek, který spadá do rozsahu působnosti tohoto kodexu, a měly by být distribuovány výhradně prostřednictvím systému zdravotnické péče.

Stav legislativy k zavádění Kodexu je kategorizován do deseti úrovní:

 1. Full into law-úplné přijetí v zákonech, což znamená přijetí všech doporučení a předpisů obsažených v Kodexu do legislativy. Přijetí právních předpisů nebo jiných právních opatření
 2. Many into lawvětšina doporučení zahrnuta v legislativě, což znamená přijetí většiny právních předpisů nebo jiných právních opatření týkající se zavádění Kodexu
 3. Few into lawméně doporučení zahrnuto v legislativě, což znamená přijetí několika málo právních předpisů nebo jiných právní týkající se zavádění Kodexu
 4. Voluntarydobrovolný, což znamená, že byla přijata všechna nebo většina z ustanovení z předpisu Kodexu, prostřednictvím nezávazných opatření
 5. Few voluntarydobrovolný s limity, což znamená, že byla přijata některá, ale ne všechna ustanovení Kodexu, prostřednictvím nezávazných opatření
 6. Draftedvypracováno, což znamená, že konečný návrh zákona nebo jiných právních opaření čeká na schválení¨
 7. Still studying-což znamená, že se Kodex stále studuje a zkoumá, jak ho uvést do praxe
 8. Action to end free supplies onlyaktivity k ukončení distribuce vzorků zdarma, což znamená, že byly podniknuty kroky k distribuci vzorků BMS zdarma či za nízkou cenu, ale nebyla zavedena jiná opatření doporučována Kodexem
 9. No actionbez akce, což znamená, že nebyly podniknuty žádné kroky pro zavedení Kodexu do praxe
 10.  No available information-nedostupné informace, což znamená, že nejsou k dispozici dostupně informace o stavu zavádění Kodexu na do dané legislativy

 

Dodržování kodexu – dokument Ministerstva zdravotnictví ČR (PDF ke stažení)